Regulamin Obiektu - Cuprum Arena

REGULAMIN

CENTRUM HANDLOWO – ROZRYWKOWEGO

„CUPRUM ARENA” w LUBINIE

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Cuprum Arena” w Lubinie, zwanego dalej Centrum.

 

 • Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach, oraz na stronie internetowej: www.cuprum-arena.pl
 • Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 • Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona.
 • Zabrania się wchodzenia na teren Centrum z rzeczami, materiałami, substancjami itp., mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
 • Zabrania się używania na terenie Centrum jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race).
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Centrum (nie dotyczy psów przewodników prowadzących osoby niewidome).
 • Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 • Zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
 • Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się niezgodnie z prawem lub których zachowanie jest uciążliwe dla klientów Centrum.
 • Zabrania się wchodzenia do części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje itp.).
 • Fotografowanie i filmowanie obiektu (lub jego części) bez zgody Administracji Centrum jest zabronione.
 • Zasady korzystania z szafek dla klientów Centrum określa regulamin znajdujący się na poziomie  + 3.

 

Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum lub osób przez niego upoważnionych (Ochrona Obiektu, Administracja Centrum). Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną.

Dyrekcja Centrum