Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Współadministratorami danych osobowych (Administratorzy) są:

Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie (59-300),
ul. Gen. W. Sikorskiego 20, KRS 0000442928, NIP 7010362091, REGON: 146433875

oraz

Ultro Holding sp. z o.o. 2 sp. k. z z siedzibą w Lubinie (59-300),
ul. Gen. W. Sikorskiego 20, KRS: 0000775541, NIP 6922520403, REGON: 382779007

2. W Spółkach powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:

iod@cuprum-arena.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

a) przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) - umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i lit. f) – ważny interes administratora, RODO to jest:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w szczególności w przedmiocie działań marketingowych i promocyjnych Administratorów;
- w celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania,  do momentu odwołania zgody przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia  usług  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych wynikającego  z  przepisów prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów księgowych.

7. Prawa osoby której dane są przetwarzane - Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
e) cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
f) wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzaniedanych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;

o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

8. Odbiorcą danych mogą być:

Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe,audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe,;
Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).