Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach eventów i imprez publicznych organizowanych w Galerii Handlowej CUPRUM ARENA

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Forum Lubin Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300),
ul. W. Sikorskiego 20, KRS: 0000765456, REGON: 382230758, NIP: 6793178806

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@cuprum-arena.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

a) przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda,lit. b) - umowa, i lit. f) – ważny interes administratora, RODO to jest:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w szczególności w przedmiocie działań marketingowych i promocyjnych Administratora;
- w celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratoremnp. wskutek wygranej w organizowanej przez Administratora loterii lub konkursów;
- w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą np. wskutek wygranej w organizowanej przez Administratora loterii lub konkursów;
- obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zawarcia i realizacji umowy niezbędne, chyba że chodzi o dane wizerunkowe, których wykorzystanie oparte jest o przesłanki wynikające z art. 81 ust 2 pkt 2 Ustawy z dn. 4 lutego 1996 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. wizerunek stanowi szczegół całości np. imprezy publicznej organizowanej przez Administratora.

5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do realizacji jednego lub więcej celów przetwarzania – umowa, zgoda lub ważny interes Administratora, w zależności czego dotyczy podstawa przetwarzania.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania, przez okres trwania umowy, przedawnienia roszczeń, świadczenia  usług  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych wynikającego z  przepisów prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów księgowych.

7. Prawa osoby której dane są przetwarzane - Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez któregokolwiek Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

8. Odbiorcą danych mogą być:

a) Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe,audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe,;
b) Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposóbzautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe);
c) Odbiorcą wizerunku mogą być wszystkie osoby mające dostęp do profilu Galerii Handlowej Cuprum Arena w Lubinie – będącej własnością Administratora, na portalach internetowych Facebook, Twitter i innych, na których prowadzony będzie lub jest profil Galerii.