Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:
  Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Gen. W. Sikorskiego 20, KRS 0000442928, NIP 7010362091, REGON: 146433875.
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:
  iod@cuprum-arena.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:
  • a. przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) - umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i lit. f) – ważny interes administratora RODO to jest:
   - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   - W celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;
   - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
   - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
   - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania, do momentu odwołania zgody przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 7. Prawa osoby której dane są przetwarzane - Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
  • a. dostępu do swoich danych osobowych;
  • b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  • c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
  • e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;
   - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 8. Odbiorcą danych mogą być:
  • a. Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe,;
  • b. Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).