Regulamin Obiektu - Cuprum Arena

REGULAMIN CUPRUM ARENA

 

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Cuprum Arena” w Lubinie, zwanego dalej Centrum.

 

 1. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach, oraz na stronie internetowej: www.cuprum-arena.pl
 2. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 4. Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona.
 5. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum z rzeczami, materiałami, substancjami itp., mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
 6. Zabrania się używania na terenie Centrum jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Centrum (nie dotyczy psów przewodników prowadzących osoby niewidome).
 8. Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 9. Zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
 10. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się niezgodnie z prawem lub których zachowanie jest uciążliwe dla klientów Centrum.
 11. Zabrania się wchodzenia do części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje itp.).
 12. Fotografowanie i filmowanie obiektu (lub jego części) bez zgody Administracji Centrum jest zabronione.
 13. Zasady korzystania z szafek dla klientów Centrum określa regulamin znajdujący się na poziomie + 3.
 14. Administratorem danych osobowych osób przebywających na terenie obiektu (wizerunek) jest Forum Lubin Sp. z o. o. 59-300 Lubin, ul Sikorskiego 20. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.cuprum-arena.pl w zakładce „Dane Osobowe”.
 15. Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum lub osób przez niego upoważnionych (Ochrona Obiektu, Administracja Centrum). Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną.